ŞİRKETİMİZ TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞUCU-2 RÖMORKÖRÜNE ŞAFT VE PERVANE ALIMI

 

ŞİRKETİMİZ TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞUCU-2 RÖMORKÖRÜNE ŞAFT VE PERVANE ALIMI

  1. DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası : 2018/663676
İşin Adı : Şirketimiz Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğüne Ait Taşucu-2 Römorkörüne Şaft Ve Pervane Alımı
İhale Türü – Usulü : Mal Alımı – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47/2 34425 KARAKÖY-BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122932397 – 2122525267
c) Elektronik posta adresi : tdi@tdi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : tdi.gov.tr
2 – İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü’nün SHIPYARD FAMAGUSTA LTD. (Kıbrıs-Gazimagusa) Tersanesinde bulunan Taşucu-2 Römorkörü ihtiyacı 1 adet şaft ve 1 adet pervanenin klas, proje, montajı yapılmış olarak alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : SHIPYARD FAMAGUSTA LTD. (Kıbrıs-Gazimagusa) Tersanesinde bulunan Taşucu 2 Römorkörüne klas, proje, montajı yapılmış olarak teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
3- İhalenin Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TDİ AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 Giriş Kat 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 – 15:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) (g)  ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 4.2 ve 4.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İdarenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı  olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d), ve (i)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı  verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, bir beyanname verebilirler.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1-……………………………………………………………………………

7.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1-………………………………………………………………………..

5-İhale tüm isteklilere açıktır ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6-İhale dokümanı TDİ AŞ. Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kemankeş (Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47/2 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı TDİ AŞ. Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 Giriş Kat. 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir Bu ihalede, kısmı teklif verilmeyecektir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.