TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.’DEN DUYURU RÖMORKÖR, PALAMAR VE MARİN BOT (YETERLİ SAYIDA PERSONEL İLE DONATILMIŞ OLARAK) HİZMETİ VE KILAVUZ KAPTAN HİZMET ALIMI

 

RÖMORKÖR, PALAMAR VE MARİN BOT (YETERLİ SAYIDA PERSONEL İLE DONATILMIŞ OLARAK) HİZMETİ VE KILAVUZ KAPTAN HİZMET ALIMI

  1. DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası : 2017/567234
İşin Adı : Römorkör, Palamar Ve Marin Bot (Yeterli Sayıda Personel İle Donatılmış Olarak) Hizmeti Ve Kılavuz Kaptan Hizmet Alımı
İhale Türü – Usulü : Hizmet Alımı – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No:47 34425 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 2122434913 – 2122443713
c) Elektronik posta adresi :
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 – İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 ay süre ile Romorkör, marinbot ve palamar (Yeterli personel ile donatılmış olarak) ile römorkör,palamar ve kılavuz kaptan hizmeti hizmet alımı
b) Yapılacağı Yer : : TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı liman ve diğer rıhtım sahaları (TMO rıhtımı dahil)
c) Süresi : 6 ay
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 34425 – Karaköy / İstanbul)
b) Tarihi ve saati : 22.11.2017 – 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 

d) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname.

e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) Bu Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 17nci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.

j) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

l) Bu Şartnamenin 8 inci veya 36ncı maddelerinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.

m) Römorkörlerin Çekme gücü test sertifikası ( Römorkörlerin çeker gücü toplam en az 60 ton çekme kuvvetinde olmak ve her biri en az 30 ton çekme gücünden az olmamak kaydıyla 2 (iki) römorkör olacaktır. )

Römorkörlerde pusula, radar, sonar, ve VHF haberleşmesi yapılabilecek sabit telsiz donatılmış olacaktır. Pusula tahsisi yapılmış, belgesi teklif dosyasında olacaktır.

Denize Elverişlilik Belgeleri

Deniz vasıtalarının P & I poliçeleri

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b), (c), (d), ve (l)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, bir beyanname verebilirler.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge.

4.2.2. İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya yoksa bunlara eşdeğer belge.

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz

kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının; son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları veya serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değeri sağlaması zorunludur. Ancak pilot ortağın hissesinin % 50’ den fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterli sayılır.

4.2.3  İhalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belge.

Serbest meslek erbabından satın alınacak hizmetlerde ise ciro serbest meslek kazanç defteri özeti.

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet

faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Son iki yılın ortalamasının, toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’ inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’ undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birisini sağlaması yeterli kabul edilir.

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

İsteklinin, iş ortaklığı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin hizmet gelirleri o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır.

İş ortaklığında, yıllık ciro veya ihale konusu hizmet geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70’i, diğer ortakların her birinden ise % 30’u istenir. Pilot ortağın ve diğer ortakların tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı tam olarak, pilot ortağın ve diğer ortakların başka iş ortaklığında taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hisseleri oranında dikkate alınır. İş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı ibraz etmesi zorunludur.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belge.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir.

Özel sektöre taahhüt edilen işlerin yüklenicileri, iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu

sözleşmeyle ilgili olarak düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuzu suretleri, varsa sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler ile ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini sunarlar.

 

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen

sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeler

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından ve limited şirketlerin müdür olan ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas üyeleri ve genel müdür olan ortaklarından, istekli bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

1 kılavuz kaptan

3 kaptan

3 Makinist

4 Usta gemici

4.3.3. Römorkör tefriki, Tekirdağ Liman Tüzüğü, mevzuat ve Yönetmeliklere göre yapılacaktır ve en az iki adet römorkör (Römorkörlerin çeker gücü toplam en az 60 ton çekme kuvvetinde olmak ve her biri en az 30 ton çekme gücünden az olmamak kaydıyla 2 (iki) römorkör olacaktır.), 1 adet palamar ve 1 adet marinbot olacaktır. Ekipmanla ilgili sahiplik ya da kiralama durumunu gösterir belge teklifle birlikte verilecektir.

 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her türlü gemilere verilen pilotaj ve/veya römorkaj hizmetleri kabul edilecektir.