TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.’DEN DUYURU 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında Kanun hükümleri kapsamında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ne (Kuruluşumuz) ait tablodaki taşınmazlar “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

 

Sıra No İhale konu Taşınmaz / Varlıklar DETAYLAR Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Şartnamesi Bedeli (TL) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati
1 Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kültür (Yenişehir) Mahallesi, 1078 Ada, 7 Parselde yer alan 936,00 m² yüzölçümlü 125/1840 arsa paylı 2. Katındaki 3 no.lu Meskenin 25/100 hissesi, İHALE DÖKÜMANI 3.000 TL
(Üçbin Türk Lirası)
50 TL
(Elli Türk Lirası)
13/06/2017 14:00

  1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Arttırma” suretiyle sonuçlandırılabilir.
  2. İhaleye katılabilecekler için “İhale Şartnamesi” nin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluşumuzun İstanbul ilindeki T. Vakıflar Bankası Salıpazarı Şubesi nezdinde bulunan TR 080001500158007261917602 IBAN no.lu Türk Lirası hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak  olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdarenin aşağıda belirtilen adresinden 16/05/2017 Salı gününden itibaren temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.
  3. İhaleye katılabilecekler katılacakları taşınmaza ilişkin tekliflerini, İhale Şartnamesi de dikkate alınarak yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar, Kuruluşumuzun aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir.
  4. Teminat olarak kabul edilecek değerler;
  • Türk Lirası veya,
  • Hazine Müsteşarlığı’nca  ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya yetkili finans  kurumlardan alınacak, Kuruluşumuzca  kabul edilecek, Kuruluşumuz lehine, Türk Lirası bazında, konusu da  belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu’nun alacağı teminat mektubu, Ortak Girişim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir.) gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli ve süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir.
  1. Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.
  2. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Kuruluşumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. Kuruluşumuz son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
  3. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

Kemankeş Mah. Karamustafapaşa Kemankeş Cad.

No:47 34425 Karaköy / İSTANBUL

Tel: (0212) 251 62 22 / Faks: (0212) 251 59 85

www.tdi.gov.tr