TEKİRDAĞ LİMAN RIHTIMI İÇİN MODERN TİP, ANKRAJ DÜZENİ VE ASKI SİSTEMİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, İMALATI VE MONTAJI YAPILMIŞ KAUÇUK ESASLI USTURMAÇA SATIN ALINACAKTIR

TEKİRDAĞ LİMAN RIHTIMI İÇİN MODERN TİP, ANKRAJ DÜZENİ VE ASKI SİSTEMİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, İMALATI VE MONTAJI YAPILMIŞ KAUÇUK ESASLI USTURMAÇA SATIN ALINACAKTIR.

 

  1. DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası : 2017/415141
İşin Adı : Tekirdağ Liman Rıhtımı İçin Modern Tip, Ankraj Düzeni Ve Askı Sistemi De Dahil Olmak Üzere, İmalatı Ve Montajı Yapılmış Kauçuk Esaslı Usturmaça Alımı
İhale Türü – Usulü : Mal Alımı – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47/2 34425
b) Telefon ve faks numarası : 2122932397 – 2122525267
c) Elektronik posta adresi : tdi@tdi.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
: ihale dökümanı
2 – İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 73 adet V tipi ile 16 adet D tipi usturmaça alımı.
b) Teslim [yeri / yerleri] : TDİ. AŞ. Genel Müdürlüğü-Limanlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tekirdağ Limanında 6 ve 8 no.lu rıhtımlar ile “Liman Planında” işaretli olarak belirlenmiş A ve B rıhtımlarına: usturmaçaların teknik şartnamede belirtildiği gibi, modern tip, ankraj düzeni de dahil olmak üzere imalatı ve yerlerine montajı yapılmış olarak teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (Kırkbeş) takvim günü.
3- İhalenin Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TDİ AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 Giriş Kat. 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 13.09.2017 – 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) (g)  ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İdarenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı  olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) Şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin İdarenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,

m) Şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeler,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d), ve (l)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı  verilmesi zorunludur.

4.1.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

İhale konusu işin özelliğine göre, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi veya sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdikleri ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş durum belgesi ibraz edilecektir.

4.2.2.

a)İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi veya kapasite raporu,

b)İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

4.2.3- İstekliler; teklif ettikleri malların ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları veya resimleri veya benzeri tanıtım materyalini vereceklerdir.

4.3.  Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.3.1- Her türlü usturmaça üretimi, montajı ve pazarlanması.

5-Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6-İhale dokümanı TDİ AŞ. Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47/2 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı TDİ AŞ. Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 Giriş Kat. 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilmeyecektir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.