TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne bağlı Tekirdağ Liman Tesisi (Eski İskele dahil)  ihtiyacı 27 personel ile silahlı özel güvenlik hizmet alımı

Teklif İsteme Mektubu

 

Sayın Yetkili,

 

Konu: TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne bağlı Tekirdağ Liman Tesisi (Eski İskele dahil)  ihtiyacı 27 personel ile silahlı özel güvenlik hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi kapsamında temini.

 

Yukarıda söz konusu silahlı özel güvenlik hizmeti için birim ve toplam fiyatınızı içerir kapalı zarf içinde istenen belgelerle birlikte sunulacak teklifinizi; zarfın üzerine tekliftir ibaresi, İşin Konusu yazılmak suretiyle firma kaşeli ve imzalı olarak,  en geç 25.06.2018 günü Saat 11:00’ e kadar aşağıda açık adresi yazılı İdaremiz adresine elden teslim edilmesini veya istenen belgeler ile birlikte teklifinizi aşağıda belirtilen Faksa göndermenizi rica ederiz. (Son başvuru tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler geçerli kabul edilmeyecektir.)

 

1.Teklifte İstenen Belgeler:

İsteklilerin teklif verebilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.2. Bu mektup ekinde yer alan standart form’a uygun birim fiyat teklif cetveli,

1.3. Vekaleten teklif verilmesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.4. Bu teklif mektubu konusu hizmeti yapmak için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 5 inci ve 11 nci maddeleri ile bu Kanun’un uygulama yönetmeliğinin 10 uncu maddesi kriterlerine uygun olarak İçişleri Bakanlığı’nca güncel şirket ortakları adına düzenlenmiş “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”nin aslı veya noter tasdikli bir sureti,

1.5. İş deneyim belgesi

  1. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olup, başka para birimi cinsi (USD veya EURO) olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.
  2. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü adresinde bulunan liman tesisinde hizmetin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak ve teklifini buna göre hazırlamak isteklilerin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirmesinde, isteklilerin işin yapılacağı yeri gördüğü, incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilecektir.
  3. Teklif edilecek hizmetin ekte sunulan teknik şartnamede belirtilen şartlara bire bir uygun olacağı kabul edilecek olup, hizmetin ifasına ilişkin hizmeti yerine getirecek personelin silahlı özel güvenlik görevlisi olduğunu gösterir belgeleri mülakat sırasında idaremize verilecektir.
  4. Teklif geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren en az 10 takvim günü olacaktır.
  5. Ödeme yeri ve şartları: Muayene ve Kabul Komisyonu raporu tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde T.D.İ.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğünce ödeme yapılacaktır.
  6. Teklif fiyata dahil olan giderler;

7.1. Teknik ve İdari Şartnamede talep edilen her türlü belge, sigorta, sertifika masrafları, vs., Sözleşmenin uygulanması sırasında, % 09,48 (binde dokuz virgül kırksekiz) sözleşme damga vergisi, % 05.69 (binde beşvirgülaltmışdokuz) karar damga vergisi, vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olup, sözleşme bedeline dahildir.

 

 

7.2.İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çalıştırılacak 27 kişilik silahlı özel güvenlik personeli için; 1 güvenlik amirine aylık en az brüt asgari ücretin %75 (Yüzdeyetmişbeş) fazlası, 26 özel güvenlik görevlisine ise aylık en az brüt asgari ücretin %50 (Yüzdeelli) fazlası ücret ödenecektir. Haftalık çalışma süresi (1 saat ara dinlenmesi hariç) 45 (kırkbeş) saattir.

7.3. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

7.3.1. Özel güvenlik görevlilerinin günlük yemek bedeli brüt 11,00 TL (Onbir Türk Lirası) olup, 14 gün üzerinden hesaplanarak ücret bordrolarında gösterilmek şartı ile nakdi olarak ödenecektir.

7.3.2. Özel güvenlik görevlilerinin günlük yol bedeli brüt 7,70 TL (Yedi Türk Lirası Yetmiş Kuruş) olup, 14 gün üzerinden hesaplanarak ücret bordrolarında gösterilerek nakdi olarak ödenecektir.

7.3.3. Özel güvenlik görevlilerinin maaşları bankaya adlarına açılmış hesap numaralarına tam ve zamanında ödenerek, bankaya yatırıldığına dair imzalı onaylı belge İdareye teslim edilecektir.

7.4. Diğer giderler:

7.4.1. Çalıştırılacak 27 kişilik silahlı özel güvenlik görevlileri; Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı tablosunun 1 numaralı satırına tekabül eden tutarlar üzerinden sigortalanacak olup, poliçe bedeli teklif fiyata dâhildir. İşe başlandığı gün poliçenin ve poliçe bedelinin ödendiğine dair belge aslının Kontrol Teşkilatına ibraz edilmesi zorunludur.

7.5. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

7.6. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2’dir.

8.Teklif edilecek olan hizmete ait her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

9.İdaremiz yukarıda belirtilen hizmeti istediği firmadan satın alıp almamakta serbesttir.

10.Söz konusu hizmete, 01.07.2018 tarihinde başlanacak ve işin bitiş tarihi 16.07.2018 olup, taraflarca sözleşme akdedilecektir. İşin sözleşmeye ve eki teknik şartnameye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, İdarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere yükleniciye sözleşme bedelinin % 0,3 (BindeÜç)’ü oranında hak edişinden kesinti cezası uygulanacaktır.

11.İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce ihale bedelinin % 6′ sı oranında kesin teminat alınır.

12.Teklif mektubu konusu hizmet, geçerli teklif veren isteklilerden en ekonomik fiyatı teklif eden istekliden alınacaktır.

13.Tüm özel güvenlik görevlileri 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer ilgili mevzuata göre sigortalı çalıştırılacaktır.

 

 

Ercan SOLMAZ

Özelleşen Limanlar Gayrimenkul Müdürü

Ahmet FİL

Limanlar Dairesi Başkanı V.

 

Ekleri   :

1- Teknik Şartname (11 sayfa)

2- Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 sayfa)

İHALE DÖKÜMANI    

Adres  :  Kemankeş Mah. Kemankeş Cad. No:47  34425   Karaköy-Beyoğlu/ İSTANBUL

Faks    : (0212) 244 37 13