SİSTEM ODASI EKİPMANLARI (SUNUCU, VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ İLE SUNUCU YAZILIMLARI) SATIN ALINACAKTIR.

SİSTEM ODASI EKİPMANLARI (SUNUCU, VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ İLE SUNUCU YAZILIMLARI) SATIN ALINACAKTIR.

  1. T. DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sistem odası ekipmanları (Sunucu, veri depolama ünitesi ile sunucu yazılımları)alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/461594

 

1-İdarenin
a) Adresi : Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47/2 34425 Karaköy BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122932397 – 2122525267
c) Elektronik Posta Adresi : tdi@tdi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 kalem sistem odası ekipmanları (Sunucu, veri depolama ünitesi ile sunucu yazılımları)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1- SUNUCU TİP-1 Adet 3
2- SUNUCU TİP-2 Adet 1
3- Veri Depolama İlave Disk Adet 1
4- Sunucu ve Veri Depolama Yönetim Yazılımı Adet 1
5- Sanallaştırma Yazılımı Adet 1
6- Yedekleme Yazılımı Adet 1
7- Windows Server 2016 Standart Adet 116
8- Windows Server 2016 CAL Adet 100
9- Microsoft Exchange Server 2016 Standard Adet 1
10- Microsoft Exchange Server 2016 CAL Adet 100
11- Sunucu Güvenlik Yazılımı Adet 25
b) Teslim yeri : TDİ. A.Ş. Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47/3 34425 Karaköy – Beyoğlu/İSTANBUL) adresinde bulunan sistem odasına teknik şartnamede belirtildiği üzere montajı yapılıp çalışır durumda teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TDİ AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 Giriş Kat. 34425 Karaköy- Beyoğlu/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 17.10.2017 – 14:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale konusu malların ihale dokümanlarında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları, fotoğrafları/resimleri ve benzeri tanıtıcı materyalleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel Sektöre yapılan her türlü sunucu, sunucu yazılım lisansları satışı kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TDİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 Giriş Kat. 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TDİ AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 Giriş Kat. 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  2. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  4. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  5. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.