YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

  1. DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası :  
İşin Adı :  Yedek Parça Alımı
İhale Türü – Usulü : Mal Alımı – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47/2 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122932397 – 2122525267
c) Elektronik posta adresi : tdi@tdi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : tdi.gov.tr
2 – İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sıra No      MALZEME LİSTESİ Parça No Birimi Miktarı
I.KISIM BERGEN Ana makine (Model: Bergen LDMB-6, Serial:7492, RPM:825, Power: 1125 HP/ 827 kW, Man. Year: 1981)
1- Fuel oil filter, element fuel oil filter KNECHT 013626-7 Adet 24
2- Fuel oil filter, Gasket 013627-8 Adet 4
3- Fuel Injection Valve, Gasket Copper 010033-6 Adet 6
4- Fuel Injection Valve, Gasket 013940-11 Adet 6
5- Fuel Inj. Pump Drive Mechanism, Spacer Set for Inj. Pump Drive 405577 Adet 1
6- Fuel Injection Valve, Nozzle H150 T38 H833 P7 Spec 01879_BE-9 Adet 6
7- Tandem Pump, O-ring 010121-2 Adet 4
8- Tandem Pump, Sealing Ring 021208-3 Adet 3
9- Tandem Pump, Washer 023987-5 Adet 1
10 Tandem Pump, Bushing, set of 4 pcs 017570-9 ve 12 Adet 2
11- Gasket Kit, Fuel Pump L-eng 404813 Adet 6
 
  II. Kısım Jeneratör (2 set x Model: Volvo – Penta D100BHC, 6 cylinder, RPM:1500, Serials: 139165 205497 / 139165 20781, Spect:867521, Power: 113,75 kVA / 91 kW, 220V 50Hz)
1- Cylinder liner kit 275100 Set 12
2- Big-end bearing kit 270099 Set 12
3- Main bearıng kit 270438 Set 14
4- Thrust washer kit 276758 Set 2
5- Cylinder head gasket 275551 Set 12
6- Overhaul gasket kit 876364 Set 2
7- De-carbonizing kit 875537 Kit 2
8- Gasket kit 270958 Kit 2
9- Overhaul kit 276155 Kit 2
10- Overhaul kit 876434 Kit 2
11- Impeller kit 21730344 Kit 2
12- Inlet valve 467861 Adet 12
13- Exhaust valve 467855 Adet 12
14- Copper sleeve kit 467417 Kit 12
15- Valve seat 467475 Adet 12
16- Valve seat 467474 Adet 12
17- Valve guide 467029 Adet 12
18- Valve guide 467030 Adet 12
19- Rockerarm replacement kit Set 12
20- Oil filter replacement kit Kit 2
21- Fuel filter replacement kit Kit 2
22- Air filter replacement kit Kit 2
23- Turbocharger overhaul kit Kit 2
24- Governor overhaul kit Kit 2
25- Injectors overhaul kit Set 12
26- Pump overhaul kit Kit 2
27- Fuel pumps overhaul kit Set 12
28- V-Belt Adet 4
29- Anodes Adet 4
30- Thermostat Set 2
31- Lubricating oil (15W/40) Litre 120
b) Teslim [yeri / yerleri] : Mersin Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü (Reşadiye Mah. Eski Seka Limanı Silifke-MERSİN) adresine teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
3- İhalenin:
a) Yapılacağı yer : TDİ AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 Giriş Kat 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 13.04.2018 – 15:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) (g)  ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İdarenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı  olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Bu şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin İdarenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler, Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri (ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d), ve (l)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı  verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, bir beyanname verebilirler.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1-…………………………………………………………………………………………………….

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1- ………………..

5-İhale tüm isteklilere açıktır ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6-İhale dokümanı TDİ AŞ. Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kemankeş (Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47/2 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı TDİ AŞ. Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 Giriş Kat. 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir Bu ihalede, kısmı teklif verilebilecektir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.