Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünde (Taşucu-Silifke-Mersin) bulunan TDİ TAŞUCU 2 Römorkörü 2 Adet Jeneratörün arızasının giderilmesi işi.

 

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Limanlar Dairesi Başkanlığı

 

Sayı     :  19980200-104-99/  

Konu :  TDİ TAŞUCU 2 Römorkörü Jeneratör arızası                                     20.04.2018

 

Teklif İsteme Mektubu

 

Sayın Yetkili,

Konu: Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğünde (Taşucu-Silifke-Mersin) bulunan TDİ TAŞUCU 2 Römorkörü 2 Adet Jeneratörün arızasının giderilmesi işi.

1.Teklifte İstenen Belgeler:

İsteklilerin teklif verebilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.2. Vekaleten teklif verilmesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.3. İş deneyim belgesi ( İstekliler özel sektöre yapılan işlerde iş deneyim belgesi olarak fatura fotokopisini sunabilir.)

2.Teklif mektubu: İstekli teklifini işçilik ve malzeme için ayrı ayrı belirterek Türk Lirası olarak verecek, toplamını da ayrıca belirtecektir. Teklife KDV dahil edilmeyecek, KDV mevzuatı çerçevesinde ödenecektir. KDV Tevkifatı vardır.

3.Teklif verme tarihi ve yeri: İstekliler tekliflerini 25.04.2018 günü saat 11:30’a kadar vereceklerdir. İstekliler tekliflerini İdare adresi (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 34425    Karaköy / İSTANBUL) Limanlar Dairesi Başkanlığı’na kapalı zarf içerisinde verecekleri gibi 0212.2443713 nolu faksa da gönderebilirler.

4.Ödeme yeri ve şartları: Konu hizmet alım işi tamamlandığında İdare tarafından oluşturulan Kontrol Teşkilatı raporuna istinaden 15 gün (onbeş gün) içerisinde Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.

  1. Teklif fiyata dahil olan giderler;Sözleşmenin uygulanması sırasında, % 09,48 (binde dokuz virgül kırksekiz) sözleşme damga vergisi, % 05.69 (binde beşvirgülaltmışdokuz) karar damga vergisi, vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olup, sözleşme bedeline dahildir.

6.Cezalar ve kesintiler: Yüklenici işi süresinde yapamazsa geciktiği gün başına sözleşme bedelinin % 1’i oranında gecikme cezası öder. Bu durum karşısında Yüklenici İdare’den herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

7.İşin süresi:Söz konusu hizmete, sözleşme imza tarihinden sonra 1 gün içinde işe başlanacaktır. İşin süresi 12 takvim günüdür.

Diğer Hususlar:

  1. Hizmetin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak ve teklifini buna göre hazırlamak isteklilerin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirmesinde, isteklilerin işin yapılacağı yeri gördüğü, incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilecektir.
  2. Teklif edilecek hizmetin ekte sunulan teknik şartnamede belirtilen şartlara bire bir uygun olacağı kabul edilecektir.
  3. Teklif geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren en az 10 takvim günü olacaktır.

11.Teklif edilecek olan hizmete ait her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

12.İdaremiz yukarıda belirtilen hizmeti istediği firmadan satın alıp almamakta serbesttir.

13.Teklif mektubu konusu hizmet, geçerli teklif veren isteklilerden en ekonomik fiyatı teklif eden istekliden alınacaktır.

14.Yüklenici sözleşme süresince çalıştıracağı personelin her türlü iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacaktır. Yüklenici tarafından çalıştırılan personelin her türlü kanuni sorumluluğu Yüklenici’ye aittir.

  1. Yüklenici ödeme için SGK ve vergi borcu yoktur belgesi verecektir.
  2. Yüklenici çalıştıracağı personel için İdareden (İdare Gümrükten izin alacağından) çalışmaya başlamadan önce izin alacak ve gerekli evrakları temin edecektir.

 

 

 

 

Nihat AS Ahmet FİL
İşletmeler ve Mali Denetim Müdürü      Limanlar Dairesi Başkanı a.

Özelleşen Limanlar Takip Müdürü

 

Ek       :

1- Teknik Şartname (2 sayfa)