TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN   SATIŞ İHALESİ

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

SATIŞ İHALESİ

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)’ne ait BESE marka trafo ve trafoya enerji aktaran şalt sahası içindeki akım trafoları ve tesisat malzemeleri, trafoya ait SIEMENS marka tüm elektrik panoları, kapalı zarfla teklif alma suretiyle, 07.05.2013 tarih ve 28640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası Ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme Ve Satış Yönetmeliği”  hükümlerine göre satışa çıkarılmıştır.

 

 

TDİ TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TAŞUCU MAHALLESİ (ESKİ SEKA LİMANI) NO: 1 SİLİFKE/MERSİN)   ADRESİNDEKİ LİMAN VE FABRİKA SAHASINDA BULUNAN SATIŞA ESAS MALZEMELERE AİT TABLO

 

  ÜNİTESİ/BİNA SATIŞA ESAS MALZEMELERE AİT KISIMLAR BİRİMİ MİKTAR Geçici Teminat Bedeli
1- SU ALMA AĞZI / BARAJ /SU ALMA AĞZI BESE MARKA TRAFO VE TRAFOYA ENERJİ AKTARAN ŞALT SAHASI İÇİNDEKİ AKIM TRAFOLARI VE TESİSAT MALZEMELERİ, TRAFOYA AİT SIEMENS MARKA TÜM ELEKTRİK PANOLARI TAKIM 1 2.000 TL

1- Teklifler, en geç 21/03/2018 son teklif verme tarih ve saat:14:00’e kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü,  Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No: 47 Giriş Katı 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi posta ile de gönderilebilir. Her ne sebep ve surette olursa olsun belirtilen gün ve saatten sonra ele geçen teklif mektupları hiçbir surette değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Teklif Sahibinin fiyat teklifleri son teklif verme tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün teklif geçerlilik süresine sahip olacaktır.

3- Teklif sahipleri tekliflerini TL (Türk Lirası) cinsinden verecekler ve ihale TL (Türk Lirası) üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli olarak teklif edilen tutar+KDV sözleşme imza tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde peşin olarak ödenecektir.

4- a) İstekliler,  İhaleye Kapalı Teklif Usulü ile teklif vereceklerdir.

  1. b) Satış komisyonu, ihaleye teklif veren tüm isteklilere yapacağı duyuru ile Kapalı Teklif Usulü ile başlayan ihaleyi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası Ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme Ve Satış Yönetmeliği’nin 13. maddesi (b) bendi Pazarlık usulü ve/veya (c) bendi açık artırma usulü ile satışı sonuçlandırabilir.
  2. c) Satış Komisyonunun, Pazarlık usulü ve/veya açık artırma usulünü gerekli görmesi halinde ihale,  İhalede uygulanacak Pazarlık usulü ve/veya açık artırma usulünün günü, saati ve yeri TDİ tarafından tüm teklif sahiplerine bildirilecektir.

5- İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesini KDV dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No: 47 Giriş Katı 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresinden 05/03/2018 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir. Her ne suretle olursa olsun İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

6- İhaleye gerçek kişiler veya tüzel kişiler katılabilirler.

7- a– İstekliler, teklif verdikleri malzemeler için yukarda tablo halinde belirtilen miktardaki geçici teminatları vereceklerdir.

b- TDİ tarafından belirlenen tutardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c- Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Bu süre ilk yazılı teklif geçerlilik süresinden itibaren 30 (Otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

d- Teminat mektupları dışındaki teminatların Türkiye Denizcilik İşletmeleri. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mali İşler Dairesi Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya idarenin Türkiye Vakıflar Bankası Salıpazarı Şubesindeki IBAN NO: TR080001500158007261917602 no.lu banka hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8- TDİ,  Satış Şartnamesi ile eklerine göre isteklilerden alınacak teklifler gereğince; satış işlemleri, 08/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp TDİ satışı yapıp yapmamakta,  işin tamamını veya uygun gördüğü kısmını dilediğine satmakta tamamen serbesttir.

 

 

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No: 47  34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL

Tel : (0212) 293 23 97   –  Faks : (0212) 243 73 02  (www.tdi.gov.tr)