ÖTV’ SİZ MOTORİN SATIN ALINACAKTIR

ÖTV’ SİZ MOTORİN SATIN ALINACAKTIR

  1. DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası : 2018/153359
İşin Adı :  Ötv’siz Motorin Alımı
İhale Türü – Usulü : Mal Alımı – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47/2 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122932397 – 2122525267
c) Elektronik posta adresi : tdi@tdi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : tdi.gov.tr
2 – İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : ÖTV’siz Motorin 37.000 Litre
b) Teslim [yeri / yerleri] : Mersin Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü (Reşadiye Mah. Eski Seka Limanı Silifke-MERSİN) adresinde bulunan liman sahasındaki römorkörlere peydey pey teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip derhal işe başlanacak olup, teslimat, sözleşme süresince İdarenin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda yükleniciye peyderpey yapılacaktır. İşin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 270 takvim günüdür.
3- İhalenin:
a) Yapılacağı yer : TDİ AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 Giriş Kat 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 11.04.2018 – 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) (g)  ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İdarenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı  olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Bu şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin İdarenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler, Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri (ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d), ve (l)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı  verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, bir beyanname verebilirler.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1-…………………………………………………………………………………………………….

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1- ÖTV’siz motorin: İstekliler 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar kurulu kararına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca düzenlenen Özel tüketim vergisi Genel tebliğinde belirlenmiş olan deniz araçlarına, bu tebliğde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde akaryakıt dağıtımına esas yüklenici firma adına düzenlenen ” Dağıtım İzin Belgesi ” ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince EPDK dan alınan ” Dağıtıcı Lisansı”nin aslını veya noter onaylı suretini vermek zorundadırlar.

5-İhale tüm isteklilere açıktır ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6-İhale dokümanı TDİ AŞ. Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kemankeş (Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47/2 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı TDİ AŞ. Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 Giriş Kat. 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir Bu ihalede, kısmı teklif verilmeyecektir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.